Badania marketingowe dla farmacji

By odnieść sukces w branży farmaceutycznej, która jak wiadomo jest jedną z trudniejszych branż, warto zlecić firmie badawczej badania marketingowe rynku farmaceutycznego do przeprowadzenia. Zlecając badanie firmie zewnętrznej, rośnie obiektywność badania oraz jego profesjonalność i rzeczowość. Jeśli badanie marketingowe zostanie dobrze przeprowadzone, daje to pole manewru podczas tworzenia nowej strategii firmy. Owa strategia umożliwia dotarcie do większej liczby klientów niż dotychczas. Warto zbadać także w jakim stopniu cena, ulotka, opakowanie, reklama trafia do klientów. Proces ten usprawnia funkcjonowanie PR firmy w branży farmacja. Rozpoczynając badanie rynku, zaleca się analizę dotychczasowej strategii czy była efektywna i w odpowiedni sposób prowadzona, a dopiero kolejnym krokiem jest rozpatrzenie kontaktów z klientami oraz sprawdzenie czy i w jakim stopniu produkt trafia do klientów, a także jaka jest ich opinia o nim. Warto podkreślić, że produkty medyczne dzieli się na te wydawane bez recepty oraz te na receptę.

 

Jakie wybrać metody?
Jak już wspomniano, lepiej by zewnętrzna firma przeprowadziła badanie marketingowe dla farmacji. Niewątpliwie wiąże się to z odpowiednio wysokim nakładem finansowym, lecz w rezultacie wyniki wskazujące drogę do sukcesu powinny zniwelować poniesione koszty. Wzrasta także prawdopodobieństwo niepopełnienia błędów, gdyż badanie przeprowadzone będzie zgodnie z zasadami metodologicznymi. Wśród dostępnych metod, najbardziej powszechną i tradycyjną jest PAPI. Metodą wypierającą PAPI jest CAPI, która to wspomagana jest komputerowo, zamiast kwestionariusza w formie papierowej. Inną metodą jest telefoniczna CATI, która wiąże się z niższymi kosztami oraz nie jest tak czasochłonna jak dwie wcześniejsze. CAWI jest ankietą internetową, która trafia do szerokiego grona odbiorców, lecz jest to jej największa wada, gdyż nie można przewidzieć kto ją wypełni. Badaniami jakościowymi są indywidualne wywiady pogłębione, wizyty tajemniczego klienta oraz zogniskowane wywiady grupowe.

 

Przed rozpoczęciem badań, warto prześwietlić obszar jaki ma zostać zbadany. Ważne, by odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które znacząco ułatwią późniejszą pracę, a dokładnie: co badać, w jaki sposób oraz gdzie przeprowadzić badanie. Ważnym krokiem jest stworzenie odpowiedniego kwestionariusza ankiety, by po jego analizie, wyniki obrazowały szczegółową sytuację na rynku.

 

Analiza otrzymanego materiału
Po przeprowadzeniu ankietyzacji, następuje proces jego analizy. Czas, jaki przeznacza się na ten etap zależy od wyboru wcześniejszej metody, od liczebności próby badawczej, od formy kwestionariusza oraz wielu innych czynników. Otrzymane wyniki nakreślają kierunek zmiany oraz pomagają ja wprowadzić w życie firmy.